12/08/2004

انتخابات کانون وبلاگ نویسان ایران

اعضای محترم کانون نویسندگان ایران (پن‌لاگ)

طبق ماده‌ی 18 اساسنامه کانون ارکان پن‌لاگ عبارت است از:

ماده‌یِ 18- تعدادِ اركان:

اركانِ تصمیم‌گیری و اجراییِ پن‌لاگ عبارت اند از: مجامع عمومی و شورای دبیران و شورای بازرسان و مسئولِ امورِ عمومی (منشیِ پن‌لاگ) و مسئول امور فنی (سرپرست سایت)، كمیسیون‌هایِ پن‌لاگ(مانند: کمیسیون روابط عمومی، تومارها و بیانیه‌ها، کمیسیون انتشارات، کمیسیون گردهمایی‌ها...) به تعیینِ شورای دبیران و تایید مجمع عمومی.

اکنون باید اعضای که مایل به پذیرفته شدن در ارکان پن‌لاگ هستند خود را نامزد کنند.

یادآروی می‌شود تعداد منتخبین به شرح زیر است:

الف- شورای دبیران 9 عضو اصلی و 4 عضو جانشین

ب- شواری بازرسان 5 عضو اصلی و دو عضو جانشین

ج- مسئول امور فنی (سرپرست سایت) یک عضو اصلی یک عضو جانشین

د- مسئول امور عمومی (منشی پن‌لاگ) یک عضو اصلی و یک عضو جانشین

انتخاب و تشکیل کمیسیون‌ها به بعد از انتخاب سایر ارکان موکول می‌شود.

لطف اعضای که نامزد شرکت در یکی از ارکان کانون هستند نامزدی خود را در گروه اعلام کنند تا نام‌شان در اینجا درج شود.

الف- شورای دبیران (نام عضو + نام وب‌لاگ)
1- ارغوان‌ها نویسنده‌ی ارغوان‌ها

2- بامداد زندی نویسنده وبلاگ بامداد

3- فضولك نویسنده وبلاگ فضول

4- گل کو نویسنده وبلاگ گل کو

5- شبح نویسنده ای وبلاگ شبح

6- زیتونك نویسنده وبلاگ زیتون

7- علی نویسنده وبلاگ هزار حرف نگفته

8- ندا نویسنده وبلاگ از بالای دیوار

9- روزبه نویسنده وبلاگ گفتار نیک

10- آرش نویسنده وبلاگ آرش سرخ

11- چه گوارانویسنده وبلاگ چه گوارا

12- پولاد همایون نویسنده وبلاگ سیپریسک

13- هاله نویسنده وبلاگ سرزمین آفتاب

14- نی لبک نویسنده وبلاگ صعود برهنه

15- پویا ارجمند نویسنده وبلاگ بیان

ب- شورای بازرسان

1- گیله مرد نویسنده وبلاگ گیله مرد

2- شبنم نویسنده وبلاگ شبنم فکر

3- ترانه عضو هم بسته و یکی از اعضای موسسین کانون

4- مرد فمينيست نویسنده ‏دغدغه هاي يک مرد فمينيست

5- سیامک نویشنده وبلاگ گزارش به خاک ایران

6- حسن نویسنده وبلاگهای خدا بیامرز

7- پانته آ نویسنده وبلاگ غربتستان

ج- مسئول امور فنی

1. خُسن آقا نویسنده وبلاگ خُسن آقا

د- مسئول امور عمومی

1- بابک نویسنده‌ی بابک خرم‌دین

2- نسرین عضو هم بسته و یکی از اعضای موسسین کانون

این لیست هر روز به‌روز می‌شود.
28 دسامبر 2004