4/05/2005

این پست بعلت تقاضای وبلاگ نویس آزاد شده حذف شده

این بیانیه برای آزادی یک وبلاگ نویس نوشته شده بود که با تقاضای خود ایشان در تاریخ 16 مارچ 2009 حذف شد.