6/16/2005

فراخوان کانون وب لاگ نویسان ایران

در پی فراخوان کانون نویسندگان ایران برای همبستگی با ناصر زرافشان و دیگر زندانیان سیاسی دربند، ما نیز از تمامی وب لاگ نویسان درخواست می کنیم تا به این صف همبسته و مردمی به پیوندند و با کارزار خود آزادی بیان و عقیده را پاس بدارند.
نگذاریم کوشندگان دمکراسی و دادگری را یکایک در زندانها به خاک بیفکنند. هنگام برخاستن و نه گفتن به دیکتاتوری و استبداد فرا رسیده است.

کانون وب لاگ نویسان ایران

6/08/2005

اعلام همبستگی با فراخوان عمومی برای اعتراض به "نقض حقوق زنان در قانون اساسی"

کانون وبلاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ در راستای پشتيبانی از همه‌ی جنبش‌های آزادی‌خواه و برابری‌طلب حمايت خود را از گردهمايی زنان و مردان آزادانديش ايرانی در برابر دانشگاه تهران اعلام می‌دارد. زنان بيش از هر گروه ديگری در ايران مورد انواع فشارها و آزارهای اجتماعی و حقوقی قرار دارند واين بار می‌خواهند فرياد اعتراض خود به قانون اساسی ايران را که آشکارا حقوق زنان در آن ناديده گرفته شده است به گوش همگان برسانند. اين حرکت نقطه‌ی عطفی در مبارزات زنان ايرانی برای دستيابی به حقوق بنيادی و اوليه‌ی شان است. اين گردهمايی اعتراض‌آميز روز يکشنبه 22 خرداد ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر در برابر در اصلی دانشگاه تهران برگزار می‌شود. کانون وبلاگ‌نويسان ايران اميدوار است که همه‌ی زنان و مردان آزادانديش ايرانی در اين گردهمايی شرکت كنند.

کميسيون زنان کانون وبلاگ‌نويسان ايران- پن‌لاگ

6/05/2005

بيانيه‌ی پن‌لاگ برای اعتراض هم‌گانی و گسترده به محاکمه‌ی مديار

بيانيه‌ی پن‌لاگ برای اعتراض هم‌گانی و گسترده به محاکمه‌ی مديار

طبق اعلام وکيل مدافع مجتبی سميعی‌نژاد، محاکمه‌ی اين وب‌لاگ‌نويس زندانی در روز سی و يکم خرداد برگزار و دو سال محکوميت وی به اتهام توهين به رهبری به طور رسمی اعلام می‌شود.

مديار نويسنده‌ی وب‌لاگ "من‌نه‌منم" و "استيجه" هر آن چه که نوشته باشد در گستره‌ای مجازی بوده است، گستره‌ای که در حوزه‌ی قضایی هيچ حکومتی قرار ندارد و مرزبردار نيست. در اصل سوم منشور کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ نيز آمده است:"وب‌لاگ‌ها وطن ندارند و نويسنده يا نويسندگان‌شان، در محدوده‌ی وب‌لاگ‌ها، ملزم به رعايت قوانين محل زندگی خود نيستند. تنها ملزم به رعايت قوانين عام و جهان‌شمول هستند." از اين رو چنين محاکمه‌ای سراسر غيرقانونی و بی‌اعتبار است. پن‌لاگ همه‌ی وب‌لاگ‌نويسان به‌ويژه اعضای خود را فرامی‌خواند تا به اين محاکمه‌ی ناعادلانه اعتراض کنند. پن‌لاگ خواستار آزادی بی‌قيد و شرط و فوری مجتبی سميعی‌نژاد و پی‌گرد بازداشت‌کنندگان و کسانی است که در بازجويی‌ها او را مورد اذيت و آزار قرار داده‌اند.
به اميد آن که روز 31 خرداد روز هم‌بستگی برای دفاع از آزادی بيان شود و بتوانيم دستگاه قضايی را به تبرئه‌ی مجتبی و پذيرش جهان‌شمولی وب‌لاگ‌ها وادار کنيم.

کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ