6/02/2006

اعتراض کانون وبلاگ نویسان ایران(پن لاگ) به دستگیری نویسندگان و سرکوب اعتراضات مردم

کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران(پن‌لاگ) دردفاع ازآزادی بيان اعتراض خود رابه دستگيری مانا نيستانی کاريکاتوريست ومهرداد قاسم‌فر سردبير ویژه نامه‌ی هفتگی ايران و توقيف اين روزنامه وسرکوب خونین اعتراضات مردم اعلام می‌دارد.

سرکوب اعتراضات مردم در تبريزو اروميه و نقده و چند شهرديگر که موجب کشته و زخمی شدن شماری از مردم به تنگ آمده از سياست‌های تبعيض‌آميز اقتصادی، سياسی و فرهنگی حکومت ضد آزادی، حاکم برکشور شده است بار ديگر ماهيت ضدمردمی حکومت را نشان داد. توقيف روزنامه و به زندان انداختن روزنامه‌نگاران سرپوشی است بر اين سرکوب وحشيانه. اما مردم ايران آگاه‌تر وديکتاتورشناس ‌تر از آن هستند که خواستار به زندان افتادن روزنامه‌نگاران وتوقيف روزنامه‌ها باشند . اين شتاب‌زدگی حکومت از ترس خيزش مردم است و نوعی عقب‌نشينی به شمارمیآیداما عوام‌فريبانه است وبه خوبی می‌توان ديدکه به انحراف کشاندن مبارزات ضدحکومتی مردم را نشانه گرفته است نه پاسداری ا ز آزادی بيان را.

آزادی بی‌قيد و شرط مانا نيستانی و مهردادقاسم‌فر و همه دستگیر شدگان تظاهرات اخیر در شهرهای مختلف آذربایجان خواست فوری و غيرقابل ترديد همه آزادی‌خواهان و اعضای کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران است. کانون وبلاگ نویسان ایران همچنان از نهادهای بین المللی حقوق بشر تقاضا میکند در برابر نقض وحشیانه و مستمرحقوق بشردر ایران بی تفاوت نمانندو از دولت ایران مصرانه خواستار رعایت بندهای اعلامیه جهانی حقوق بشر شوند.

کانون وبلاگ نویسان ایران(پن لاگ)

1بیان و اندیشه:

Anonymous Anonymous گفت:

Keep up the good work »

4:31 AM  

Post a Comment

<< خانه