10/29/2005

بیان اندیشه در ایران جرم جنایی است

احمد سراجی وب‌لاگ نویس تبریزی سی ضربه شلاق می‌خورد و به یک سال زندان محکوم می‌شود. جرم : انتقاد از استبداد، وب‌لاگ نویسی.
امید شیخان باید یک سال در زندان بماند و شلاق هم بخورد. جرم : ارتکاب جرایم اینترنتی، بخوان نوشتن وب‌لاگ.
مجتبی سمیعی نژاد هم چنان در زندان به سر می‌برد. او پس از تحمل آزار و شکنجه باید دو سال از بهترین دوران جوانی خود را پشت میله‌ها بگذراند. جرم : هم دردی با مردم. آزاد اندیشی و صد البته نوشتن وب‌لاگ.
فرید مدرسی و حسین عبدالله پور روزنامه نگاران قمی به نود و یک روز حبس محکوم می‌شوند. جرم : توهین به رئیس جمهور سابق (خاتمی) و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و از همه بدتر وب‌لاگ نویسی.
این سیاهه را می‌توان ادامه داد.
در ایران دستگیری، آزار و شکنجه و زندانی کردن افراد به جرم فکر کردن ، سرباز ایستادن ندارد. اگر نوشتن وب‌لاگ و بیان آزاد افکار و عقاید در بسیاری از نقاط جهان ، صلح آمیزترین شکل مبارزه سیاسی است، این عمل در ایران جرم جنایی محسوب می‌شود.
کانون وب‌لاگ نویسان ایران احکام نفرت انگیز قرون وسطایی را به شدت محکوم می‌کند و از تمام وجدان‌های آزادی بشری و ارگان‌های دفاع از حقوق بشر می‌خواهد که به یاری زندانیان سیاسی ایران برخیزند و لگدمالی ابتدایی ترین حقوق انسان در ایران را محکوم کنند.
ما خواستار فرستادن هیئتی از سوی سازمان عفو بین‌الملل برای ملاقات با وب لاگ نویسان و زندانیان سیاسی دربند و بررسی پرونده آنان و فشار بر رژیم جمهوری اسلامی ایران برای آزادی آنها هستیم.

کانون وب‌لاگ نویسان ایران ( پن‌لاگ )

سایت‌های خبری زیر بیانیه پن‌لاگ را در اخبار خود منعکس کرده‌اند. با سپاس از مسولین این سایت‌ها

اخبار روز
پیک ایران
روشنگری
صدای ما
گویانیوز

19بیان و اندیشه:

Anonymous Anonymous گفت:

You have a great blog here! I have a laser hair removal site. You can find everything about laser hair removal as well as information on hair bows, color, extensions, and wigs. Check it out when you can :)
Rod

3:32 PM  
Anonymous Anonymous گفت:

دوستان عزیز این مشگلی که امروز برای امید پیش آمده ممکن است فردا برای ما یا نزدیکان ما پیش آید امید به خیلی از پناهندگان کمک کرده و مقالات بسیاری در باره حقوق پناهندگی و نقض حقوق بشر در ایران نوشته است ما بعنوان یک هموطن که احتیاج به همیاری و کمک دارد در حد امکان به او کمک کنیم . ما با گزاشتن پتیشن روی وبلاگهایمان میتوانیم این پتیشن را به بازدیدکنندگان معرفی کنیم . تا حداقل کمکی به او کرده باشیم . شرایط او را در نظر بگیرید .

محسن خرمی

10:49 PM  
Anonymous pezeshk گفت:

آمريکا را در آمريکای من بخوانيد

12:24 AM  
Anonymous Anonymous گفت:

پیام به دانشجویان دانشگاه آزاد ساوه، دانشجویان سراسر کشور و مردم ایرانقتل آزاده وظیفه دوست دانشجوی سال چهارم دانشگاه آزاد ساوه توسط اوباش اسلامی، خشم و اعتراض بحق شما را برانگیخته است. جمهوری اسلامی با این جنایت، پرونده خود در کشتار و سرکوب و بیحقوقی و اذیت و آزار زنان را سیاه تر کرد.

این جنایت بیشک خشم و نفرت کل جامعه ایران را برخواهد انگیخت. کشتن یک دختر بخاطر عدم رعایت حجاب و پوشش اسلامی، اوج شقاوت و وحشیگری این حکومت است و جا دارد با بیشترین اعتراض پاسخ گیرد. شهرها و دانشگاههای سراسر کشور باید شاهد بزرگترین همبستگی و اتحاد عمومی علیه این آدمکشی و سرکوب حقوق حقه زنان باشند. حجاب اجباری باید ممنوع شود، به اذیت و آزار زنان و دختران بخاطر نپوشیدن چادر و هرنوع حجاب اسلامی باید پایان داده شود. جداسازی ها باید ممنوع و متوقف شود. مردم قوانین اسلامی نمیخواهند، جداسازی و آپارتاید جنسی، حجاب اجباری و مقررات کهنه و پوسیده مذهبی نمیخواهند و باید آزاد باشند. این حق زنان و حق همه مردم است و حکومتی که ساده ترین حقوق مردم را پایمال میکند باید به گور سپرده شود.

حزب از همه مردم آزاده، از همه زنان، جوانان، دانشجویان و کارگران در ساوه و در سراسر کشور و از همه نهادها و مدافعین حقوق زن میخواهد مراسم یادبود آزاده را هرچه باشکوه تر برگزار کنند، خاطره آزاده را گرامی بدارند و خواهان معرفی و مجازات عاملین این جنایت، لغو چادر و حجاب اجباری و لغو همه جداسازی ها شوند. اعتراض پیگیر و سراسری مردم میتواند سیاست تشدید فشار دولت بحران زده احمدی نژاد برای چادر و حجاب اسلامی و جداسازی در دانشگاهها، کارخانه ها و ادارات را در هم بشکند و گام دیگری حکومت مفلوک اسلامی را عقب براند.

حزب کمونیست کارگری در این مبارزه با تمام قوا در کنار شما است و صدای اعتراضتان را به گوش جهان خواهد رساند. ما کمپین وسیعی را اعلام میکنیم و مصممیم افکار عمومی بین المللی را در اعتراض به این وحشیگری و در محکومیت رژیم اوباش اسلامی بسیج کنیم. مصممیم همراه با شما سیاست حجاب اجباری و آپارتاید جنسی را به شکست بکشانیم و به شما اطمینان میدهیم که مردم متمدن و انساندوست جهان در این مبارزه در کنار شما قرار خواهند داشت.

از طرف حزب کمونیست کارگری صمیمانه به خانواده آزاده عزیز تسلیت میگویم و از همه مردم آزادیخواه میخواهم با ارسال شاخه های گل و نامه های تسلیت و همدردی، این خانواده را تنها نگذارند. این اقدام شما نشانه همبستگی شما، اتحاد شما و عزم مشترک شما برای به گور سپردن حکومت ضدبشر اسلامی است.اصغر کریمی

رئیس هیئت دبیران حزب کمونیست کارگری ایران

٦ آبان ماه ٨٤، ٢٨ اکتبر ٢٠٠٥

9:19 PM  
Anonymous laser hair removal michigan گفت:

Hi, I'm just a retiree from West Virginia cruising around the net and looking for
interesting blogs. Came across your blog and thought I 'd say hello. You've done
a good job here.

Regards,
Ralph


affordable laser hair removal

10:11 PM  
Anonymous laser hair removal manhattan گفت:

Hello, I'm just a retiree from Minnesota cruising around the net and looking for
interesting blogs. Came across your blog and thought I 'd say hi. You have an
interesting blog, so I'm glad I found you.

Regards,
Hank


laser hair removal minneapolis

1:35 PM  
Anonymous All Laser Hair Removal گفت:

�Qu� m�s necesito saber?With Compliments, Delia electrolysis of borax

6:19 PM  
Blogger Shawn T Lippert گفت:

Thank you for the informative blog
Here Is some additional Laser Hair Removal resources for most types of
Laser Hair Removal Procedures

1:42 PM  
Anonymous hair removal for man گفت:

good info

4:19 AM  
Anonymous hair growth inhibitor گفت:

thanks for the info

4:35 AM  
Anonymous Anonymous گفت:

Interesting site. Not exactly what I needed to find out about http://laserhairremoval.thedatabase.ca/, but still a good read.

3:52 AM  
Anonymous Anonymous گفت:

When searching for http://laserhairremoval.thedatabase.ca/, your site appeared in the listings. But this site is not exactly what I was in need of information wise about Semi permanent hair color removal. So that being said. :) Have a great day. I am off to continue my search.

7:07 AM  
Anonymous Anonymous گفت:

Nice site. Interesting but not what i was looking for on http://laserhairremoval.thedatabase.ca/. So I will bookmark it for another day and return when the time is right. For now. I am off to find some good information on Laser hair removal treatment. So caio.. and have a great day!

10:31 AM  
Anonymous Anonymous گفت:

Cool blog. Enjoy reading through your posts. If you are interested take a peak at my site about http://laserhairremoval.thedatabase.ca/, and leave a comment anytime.

7:07 PM  
Anonymous Anonymous گفت:

When searching for http://laserhairremoval.thedatabase.ca/, your site appeared in the listings. But this site is not exactly what I was in need of information wise about Laser hair removal new york city. So that being said. :) Have a great day. I am off to continue my search.

11:56 AM  
Anonymous Anonymous گفت:

When searching for http://laserhairremoval.thedatabase.ca/, your site appeared in the listings. But this site is not exactly what I was in need of information wise about Virginia permanent laser hair removal. So that being said. :) Have a great day. I am off to continue my search.

1:26 AM  
Anonymous laser hair removal san diego گفت:

Hi. I just stumbled across your blog while cruising the net. Thanks for sharing your information for others to view!I have a website about laser hair removal san diegoYou can find my site at: http://www.hairremovalsource.comTake care!Jimlaser hair removal san diego

3:36 AM  
Anonymous Anonymous گفت:

Is this a Problem in Your Area

Wow What is going on with all these homes with severe mold problems. I cant believe the problems we are having in our homes today. It has always been here. ask about Mold Removal

5:28 AM  
Anonymous Anonymous گفت:

If You Want To Talk About powdery mildew then Visit our blog at powdery mildew

10:54 PM  

Post a Comment

<< خانه