6/08/2005

اعلام همبستگی با فراخوان عمومی برای اعتراض به "نقض حقوق زنان در قانون اساسی"

کانون وبلاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ در راستای پشتيبانی از همه‌ی جنبش‌های آزادی‌خواه و برابری‌طلب حمايت خود را از گردهمايی زنان و مردان آزادانديش ايرانی در برابر دانشگاه تهران اعلام می‌دارد. زنان بيش از هر گروه ديگری در ايران مورد انواع فشارها و آزارهای اجتماعی و حقوقی قرار دارند واين بار می‌خواهند فرياد اعتراض خود به قانون اساسی ايران را که آشکارا حقوق زنان در آن ناديده گرفته شده است به گوش همگان برسانند. اين حرکت نقطه‌ی عطفی در مبارزات زنان ايرانی برای دستيابی به حقوق بنيادی و اوليه‌ی شان است. اين گردهمايی اعتراض‌آميز روز يکشنبه 22 خرداد ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر در برابر در اصلی دانشگاه تهران برگزار می‌شود. کانون وبلاگ‌نويسان ايران اميدوار است که همه‌ی زنان و مردان آزادانديش ايرانی در اين گردهمايی شرکت كنند.

کميسيون زنان کانون وبلاگ‌نويسان ايران- پن‌لاگ

0بیان و اندیشه:

Post a Comment

<< خانه