10/01/2004

پيش‌نويسِ اساس‌نامه‌يِ کانون وب‌لاگ‌نويسانِ ايران Iranian PenLog (IPL)

لطفا نظر خود را در مورد اصول اساسنامه بيان کنید:

فصلِ نخست: کلیات
ماده‌یِ 1- نام و نام اختصاری
نام: کانون وب‌لاگ‌نویسانِ ایران.
نام اختصاری: پن‌لاگ.
کانون وب‌لاگ‌نویسان ایران در این سند از این پس با نام اختصاری‌اش پن‌لاگ نامیده می‌شود.
ماده‌یِ 2- هویت:
پن‌لاگ نهادی است فرهنگی، ‌‌اجتماعی، صنفی، غیرِانتفاعی و مجازی.
ماده‌یِ 3- مدت:
پن‌لاگ برایِ مدتِ نامحدود تشکیل می‌شود.
ماده‌یِ 4- هدف:
هدف پن‌لاگ عبارت است از:
الف: تحقق آزادیِ اندیشه و نشر آزاد بیان در فضای اینترنت؛
ب: اعتلایِ وب‌لاگ‌نویسی؛
پ: ارائه‌ی خدمات پشتیبانی فنی، و آموزش‌های هنری، ادبی به اعضا.
ماده‌یِ 5- مرکزِ اصلی و شعبه‌ها:
مرکزِ اصلیِ پن‌لاگ سایتی اینترنتی به نشانی‌یِ www.PenLog.com است. پن‌لاگ می‌تواند در صورتِ لزوم برایِ گسترشِ فعالیت‌هایِ خود با تصویبِ شورای دبیران سایت‌های دیگری نیز دایر کند.
تبصره‌: چنان‌چه این سایت فیلتر شود. شورای دبیران می‌تواند سایت‌های دیگری به صورت آینه‌ای تاسیس کند.
فصلِ دوم: عضویت ماده‌یِ
ماده‌یِ 6- انواعِ عضویت:
عضویت در پن‌لاگ سه گونه است: پیوسته، هم‌بسته و افتخاری.
ماده‌یِ 7- عضویتِ پیوسته:
اشخاص زیر می‌توانند به عضویتِ پیوسته‌یِ پن‌لاگ درآیند:
اول- امضاکنندگانِ این اساس‌نامه و منشور پن‌لاگ که مؤسسان پن‌لاگ شمرده می‌شوند؛
دوم- شخصی که از زمانِ تصویبِ این اساس‌نامه به تشخیصِ شورای دبیرانِ پن‌لاگ طبقِ شرایط و ضوابطِ زیر واجدِ صلاحیتِ لازم برایِ عضویتِ پیوسته‌یِ پن‌لاگ باشد:
الف- علاوه بر ارسالِ ایمیل درخواستِ عضویت، به نشانه‌یِ پای‌بندی به آرمان‌هایِ کانون وب‌لاگ‌نویسانِ ایران منشورِ کانون وب‌لاگ‌نویسانِ ایران و این اساس‌نامه‌ را امضا کند.
تبصره‌ی 1: در صورتِ ردِ درخواست عضویت و اعتراضِ متقاضی، مجموعه‌یِ شورای دبیران، اصلی و جانشین (علی‌البدل)، در باره‌یِ آن تصمیم می‌گیرند. در صورتِ اعتراضِ دوباره، موردِ اعتراضی به مجمعِ عمومیِ پن‌لاگ ارجاع می‌شود تا به طور علنی موردِ رسیدگی قرار گیرد. تصمیمِ مجمعِ عمومی قطعی خواهد بود.
ب- دستِ‌کم دارایِ یک وب‌لاگ شخصی و نام حقیقی یا مستعار ثابت و شناخته شده باشد.
پ- دستِ‌کم یک ماه از تاسیس وب‌لاگ‌اش گذشته باشد و دستِ‌کم 5 مطلب منتشر شده داشته باشد.
تبصره‌یِ 2: نویسندگان وبلاگ‌های گروهی باید نویسنده‌ی ثابت این وب‌لاگ‌ها باشند و دستِ‌کم در یک ماه قبل از تقاضای عضویت 3 مطلب منتشر شده در آن وب‌لاگ داشته باشند
.تبصره‌یِ 3: چگونه‌گی عضویت و تعلیق و سلب عضویت براساس مواد همین اساسنامه و با توجه به منشور پن‌لاگ در آیین‌نامه‌ی
اجرایی‌ عضویت تدوین خواهد شد.
ماده‌یِ 8- عضویتِ هم‌بسته:
متقاضیانِی که با نام مشخص و ثابتِ (حقیقی یا مستعار) در بخش نظرخواهی وب‌لاگ‌ها نظر می‌دهند یا به صورت موردی در سایر وب‌لاگ‌ها مطالب خود را منتشر می‌کنند به تشخیصِ شورای دبیران و پس از احراز شرایط بند الف ماده‌یِ 7 عضوِ هم‌بسته‌یِ پن‌لاگ خواهند شد
.تبصره‌: اعضایِ هم‌بسته در صورتِ دارا بودن شرایطِ مربوط به عضویتِ پیوسته، می‌توانند با رعایتِ مقرراتِ این اساس‌نامه درخواست عضویتِ پیوسته کنند. به این تقاضاها به ترتیبِ مقرر در همین اساس‌نامه رسیدگی خواهد شد.
ماده‌یِ 9- عضویتِ افتخاری:
عضویتِ افتخاریِ پن‌لاگ به، شخصیت‌هایِ ادبی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و هنری و علمی‌یی که در راهِ تحققِ اهداف و آرمان‌های پن‌لاگ فعالیتِ مؤثر داشته باشند، اعطا خواهد شد:
ماده‌یِ 10- روال عضویت:
روال عضویتِ پیوسته و هم‌بسته و افتخاری به شرحِ زیر است:
الف- متقاضیِ عضویتِ پیوسته‌یِ پن‌لاگ باید درخواست عضویت خود را هم‌راه با نشانی وب‌لاگ خود به نشانی پست الکترونیکی منشیِ پن‌لاگ، که در سایتِِ پن‌لاگ درج شده است، ارسال کند.
ب- متقاضیِ عضویتِ هم‌بسته‌یِ پن‌لاگ باید درخواست عضویت را هم‌راه با نشانی وب‌لاگ‌هایی که در آن ها نظرداده است یا به طور موردی مطلب نوشته است به نشانی پست الکترونیکی منشیِ پن‌لاگ، که در سایتِِ پن‌لاگ درج شده است، ارسال کند.
پ- پس از دریافت نامه‌ی متقاضی مبنی بر پذیرش اساس‌نامه و منشور و اعلام سایر شرایط عضویت، منشی پن‌لاگ به وی پاسخ می‌دهد و تایید مجدد متقاضی به منزله‌ی امضای اساس‌نامه و منشور تلقی می‌شود و درخواست مربوطه برای اعضای شورای دبیران ارسال می‌شود. ارسال درخواست برای شورای دبیران ازطریق پست الکترونیکی به اطلاع متقاضی رسیده و نام و نشانی وب‌لاگ (برای اعضای پیوسته) و نام و نشانی پست الکترونیکی (برای اعضای هم‌بسته) به عنوان متقاضی در سایت درج می‌شود. پس از تایید عضویت و مشخص شدن نوع عضویت، نخست تایید عضویت به اطلاع متقاضی می‌رسد و سپس در سایت رسمی پن‌لاگ درج می‌شود.
ت- شورای دبیران پس از دریافت نهایی درخواست عضویت، حداکثر طی ده روز موظف است پاسخ خود را توسط منشی پن‌لاگ به متقاضی ابلاغ کند. نظر شورای دبیران در قالب سه گزینه اعلام می‌شود:1- تایید 2- تایید مشروط 3- رد. دلایل رد یا تایید مشروط باید در نامه‌ی ابلاغیه درج شود.
تبصره‌یِ 1: چنان‌چه در روند بررسی صلاحیت متقاضی نیاز به نامه‌نگاری یکی یا تمامی اعضای شورای دبیران با متقاضی باشد، نامه‌نگاری‌ها کلا و تنها از طریق نشانه‌ی پست الکترونیکی منشیِ پن‌لاگ صورت می‌گیرد.
تبصره‌یِ 2: متقاضی می‌تواند درخواست کند نام وی پیش از تایید نهایی عضویت‌اش در سایت پن‌لاگ درج نشود. اما پس از تایید نهایی و رسمیت یافتن عضویت درج نام و نشانی وب‌لاگ یا نام مستعار و نوع عضویت الزامی است.
تبصره‌یِ 3: چنانچه 5 نفر از اعضای پیوسته نسبت به رد درخواست عضویت متقاضی عضویت هم‌بسته توسط شورای دبیران معترض باشند می‌توانند در خواست کنند موضوع پذیرش عضویت این متقاضی در نخستین مجمع عمومیِ عادی یا مجمع عمومی عادی به طورِ فوق‌العاده مطرح شود. تصمیم مجمع لازم الاجرا است.
تبصره‌یِ 4: لوگو هایِ عضویتِ اعضایِ پیوسته و هم‌بسته و شماره‌‌ی عضویت آنان توسطِ شورای دبیران صادر خواهد شد.
پ- اعطایِ عضویتِ افتخاریِ پن‌لاگ موکول به پیش‌نهادِ کتبیِ لااقل 15 نفر از اعضایِ پیوسته‌یِ پن‌لاگ و تصویبِ شورای دبیران است.
فصلِ سوم: حقوق و وظایفِ اعضا
ماده‌یِ 11- پیش‌بردِ آرمان‌هایِ پن‌لاگ:
هر عضوِ پن‌لاگ متعهد می‌شود که برایِ پیش‌بردِ آرمان‌هایِ پن‌لاگ و رعایتِ مفادِ این اساس‌نامه و اعتلایِ منزلتِ پن‌لاگ فعالانه بکوشد.
ماده‌یِ 12- نصب نشان:
اعضای پیوسته می‌توانند به نحوی که خود صلاح می‌دانند لوگو عضویت‌شان در پن‌لاگ را در وب‌لاگ خود نصب کنند.
ماده‌یِ 13- حقِ رأی برای ارکان اجرایی:
حقِ رأی دادن و حقِ انتخاب شدن در ارکانِ اجراییِ پن‌لاگ فقط از آنِ اعضایِ پیوسته است.
ماده‌یِ 14- حقِ رأی برای بیانیه‌ها و سایر فعالیت‌های جمعی:
تمام عضوهای پیوسته، هم‌بسته و افتخاری می‌توانند در مباحث مربوط به نوشتن بیانیه‌ها و تومارها و... شرکت کنند و از حقِ رأی برابر برخوردارند.
ماده‌یِ 15- منابع مالی:
نیازهای مالی پن‌لاگ از محل کمک‌های موردی و داوطلبانه‌ی اعضایِ پن‌لاگ تامین می‌شود. اعضاء مجبور به پرداخت حقِ عضویتِ نیستند.
فصلِ چهارم: تعلیق یا سلبِ عضویت
ماده‌یِ 16- مواردِ تعلیق یا سلبِ عضویت:
شورای دبیرانِ پن‌لاگ می‌تواند در هر یک از مواردِ زیر عضویتِ اعضایِ پیوسته‌یِ پن‌لاگ را معلق و عضویتِ اعضایِ هم‌بسته را معلق یا سلب کند:
الف- مبادرت به اقداماتِ مخالف آرمان‌هایِ اعلام شده در منشورِ پن‌لاگ وب‌لاگ‌نویسانِ ایران یا مخلِ فعالیت‌هایِ جاریِ پن‌لاگ.
ب- از دست دادن شرایط عضویت مانند تعطیلی وب‌لاگ یا ننوشتن مطلب جدید به مدت طولانی (بیش از سه ماه).
ماده‌یِ 17- ترتیبات وآثار سلبِ عضویت:
الف- شورای دبیران باید مواردِ تخلفِ یا موارد سلب شرایط عضویت را به عضوِ متخلف ابلاغ کند و مهلتِ کافی (به تشخیصِ شورای دبیران) برایِ ادایِ توضیح یا دفاع به او بدهد.
ب- در صورتی که توضیحات یا دفاعِ عضوِ موردِ بحث به نظرِ شورای دبیران قانع کننده نباشد، شورای دبیران به عضو مربوطه پیش‌نهاد استعفا می‌دهد چنان‌چه عضو با پیش‌نهاد استعفا موافقت نکرد موضوع عضویت وی به مجمع عمومی ارجاع می‌شود.
پ- در فاصله‌یِ اعلامِ تعلیقِ عضویتِ عضوِ پیوسته توسطِ شورای دبیران تا اخذِ تصمیمِ نهایی در مجمعِ عمومی، کلیه‌یِ حقوق و تکالیفِ عضوِ پیوسته به حالِ تعلیق در می‌آید. در صورتِ عدمِ تصویبِ تصمیمِ شورای دبیران توسطِ مجمعِِ عمومی، عضویتِ عضوِ موردِ بحث بلافاصله به صورتِ عادی برخواهد گشت.
ت- تصمیمِ شورای دبیران در موردِ تعلیقِ عضویتِ اعضایِ هم‌بسته، که ممکن است برایِ مدتِ معین یا بدونِ مدت باشد، و هم‌چنین سلبِ عضویتِ اعضایِ هم‌بسته قطعی است. در صورتی که تعلیقِ عضویتِ هم‌بسته بدونِ ذکرِ مدت باشد، رفعِ آن به موجبِ تصویبِ مجدد شورای دبیران میسر خواهد بود. در هر حال تصمیمات مجمع عمومی فقط توسط مجمع عمومی قابل تغییر است.
ث- در صورتی که در مجمعِ عمومی تصمیمِ شورای دبیران برایِ تعلیقِ عضویت تأیید یا رد شود، رفعِ تعلیق در صورتی که بدونِ ذکرِ مدت باشد یا تعلیق مجدد فقط با مجمعِ عمومی مجدد دیگر میسر خواهد بود.
ج- لغو عضویت اعضای هم‌بسته توسط شورای دبیران چنان چه مورد اعتراض 5 عضو پیوسته باشد، در مجمع عمومی طرح خواهد شد و تصمیم مجمع عمومی نافذ است.
چ- چنان چه پس از تعلیق عضویت یکی از اعضا قرار شد موضوع به مجمع عمومی عادی ارجاع شود و مجمعِ عمومی عادی در سه ماه آینده تشکیل نمی‌شود، در اولین فرصت ممکن برای رسیده‌گی به این موضوع به تنهایی یا در کنار موارد دیگر مجمع عمومیِ عادی به طورِ فوق‌العاده تشکیل خواهد شد.

فصلِ پنجم: ارکانِ پن‌لاگ
ماده‌یِ 18- تعدادِ ارکان:
ارکانِ تصمیم‌گیری و اجراییِ پن‌لاگ عبارت اند از: مجامع عمومی و شورای دبیران و شورای بازرسان و مسئولِ امورِ عمومی (منشیِ پن‌لاگ) و مسئول امور فنی (سرپرست سایت)، کمیسیون‌هایِ پن‌لاگ(مانند: کمیسیون روابط عمومی، تومارها و بیانیه‌ها، کمیسیون انتشارات، کمیسیون گردهمایی‌ها...) به تعیینِ شورای دبیران و تایید مجمع عمومی.
تبصره‌: چنانچه مسایل مالی پن‌لاگ گسترده شود با تغییر اساس نامه در مجمع فوق‌العاده به ترتیبی که در این اساس نامه مقرر شده است ارکان مربوط به مسئولینِ امورِ مالی و بازرسِ مالی ایجاد و مواد مرتبط با آنان تبیین خواهد شد.
ماده‌یِ 19- مجامعِ عمومی:
مجمعِ عمومی عالی‌ترین مرجعِ پن‌لاگ است که از جمعِ کلیه‌یِ اعضایِ پیوسته‌یِ پن‌لاگ به دو صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود.
الف- مجمعِ عمومیِ عادی به دو صورت، سالانه یا به طورِ فوق‌العاده تشکیل می‌شود. مجمعِ عمومیِ عادیِ سالانه در تیرماهِ هر سال به دعوتِ شورای دبیران تشکیل می‌شود. رای‌گیریِ عمومیِ عادی به طورِ فوق‌العاده در موقع مقتضی به دعوتِ شورای دبیران یا تقاضایِ کتبیِ بیست نفر یا یک پنجم از اعضایِ پن‌لاگ (جز در موردِتصریح شده در ذیلِ ماده‌یِ 25 این اساس‌نامه) برایِ رسید‌گی به مواردِ مشخص و با اعلامِ قبلیِ دستورِ صورت خواهد گرفت. دعوت برایِ شرکت در مجمعِ عمومی باید حداقل ده روز قبل از ایجاد صفحه‌ی مجمعِ عمومی و با ذکرِ روز و ساعت باز شدن صفحه‌ی مجمع و نشانی آن -که باید از زیرشاخه‌های سایت پن‌لاگ باشد- در سایت پن‌لاگ درج شود و با پست الکترونیکی به اطلاع تمام اعضا برسد و در سایت‌های خبری و وب‌لاگ‌های داوطلب درج شود.
ب- مجمعِ عمومیِ فوق‌العاده به دعوتِ شورای دبیران یا درخواست یک سومِ اعضایِ پن‌لاگ ازطریق پست الکترونیکی، در مواقعِ لازم برایِ رسید‌گی به مواردِ مشخص و با اعلامِ قبلی‌ِ دستور جلسه تشکیل خواهد شد.
ماده‌یِ 20- اداره‌یِ مجامعِ عمومی:
برای تشکیل مجمعِ عمومی، عادی یا فوق‌العاده، نخست صفحه‌ای در یکی از زیر شاخه‌های سایت پن‌لاگ تشکیل می‌شود. این صفحه دارای مشخصات زیر است:
 1. عنوان مجمع: مجمع عمومی عادی، عمومیِ عادی به طورِ فوق‌العاده، مجمع عمومی فوق‌العاده.

 2. تعداد اعضای پیوسته‌ی غیر معلق داری حق رای.

 3. نام و لوگوی مسئول صفحه که از طرف شورای دبیران معرفی می‌شود.

 4. نام و لوگوهای بازرسان رای‌‌گیری که از میان دو نفر از بازرسان رای‌گیری پن‌لاگ توسط خود آنان انتخاب و توسط دبیر شورای بازرسان معرفی می‌شوند.

 5. روز و ساعت تشکیل صفحه و روز و ساعت بسته شدن قسمت نظرخواهی و رای‌گیری صفحه، زمان آغاز و پایان مجامع عمومی توسط شورای دبیران تعیین می‌شود و نباید کم تر از سه روز یا بیشتر از 15 روز باشد.

 6. متن دستور.

 7. قسمت نظرخواهی.

 8. قسمت رای‌گیری.

 9. آرای داده شده پیش از بسته شدن صفحه، توسط بازرسان و مسئول صفحه مورد بررسی قرار می‌گیرد و گزارش و نتیجه‌ی رای‌گیری حداکثر 24 ساعت پس از بسته شدن صفحه در همان صفحه و در سایت پن‌لاگ درج می‌شود و ازطریق پست الکترونیکی برای تمامِ اعضا ارسال می‌شود.

تبصره‌ی 1: مدت باز بودن صفحه‌ی مجامع فوق‌العاده دست کم 10 روز و حداکثر یک ماه خواهد بود.
تبصره‌ی 2: چنان‌چه دستور مجمع عمومی موضوع ماده‌ی 25 (برکناری شورای دبیران) باشد، تعیین زمان و مدت و مدیریت مجمع به عهده‌ی شورای بازرسان خواهد بود. چنان چه دستور مجمع برکناری شورای بازرسان باشد (ماده‌ی 25) وظایف بازرسی را شورای دبیران به عهده خواهند داشت.
تبصره‌ی 3: چنانچه برکناری مسئولِ امورِ فنی(سرپرست سایت) و مسئول امور اداری (منشیِ پن‌لاگ) در دستور قرار داشته باشد شورای دبیران جانشین‌های موقت برای این مسئولیت‌ها تعیین می‌کند.
تبصره‌ی 4: برکناری شورای دبیران و شورای بازرسان و مسئولِ امورِ فنی(سرپرست سایت) و مسئول امور اداری (منشیِ پن‌لاگ) به‌طور هم‌زمان و در یک مجمع ممکن و میسر نیست.
ماده‌یِ 21- نصاب و اکثریتِ مجامعِ عمومی:
نصاب و اکثریتِ لازم برایِ رسمیتِ جلسات مجمعِ عمومی و اعتبارِ تصمیماتِ گرفته شده در آن‌ها به شرحِ زیر است:
الف- مجامع عمومیِ عادی، سالانه یا به طورِ فوق‌العاده: پس از تشکیل صفحه‌ی مربوطه و بازشدن نظرخواهی رسمیت پیدا می‌کند. پس از بسته شدن صفحه چنان چه بیش از نصفِ اعضایِ پن‌لاگ در رای‌گیری شرکت کرده باشند نتایج مربوطه معتبر و قابل اجراست. در صورتی که پس از بسته شدن صفحه‌ی مربوطه حدِ نصابِ مزبور حاصل نشود، صفحه برایِ بارِ دوم و در تاریخی که نباید زودتر از ده روز و دیرتر از بیست روز پس از بسته شدنِ صفحه‌ی‌ِ اول باشد با حضورِ بیش از یک‌سومِ اعضا تشکیل خواهد شد و در صورتی که حدِ نصابِ مزبور نیز حاصل نشود، مجمع برایِ بارِ سوم و طبقِ شرایطِ زمانیِ پیش‌گفته دعوت خواهد شد و با حضورِ بیش از ده نفر رسمیت خواهد یافت.
ب- صفحات مجامع عمومیِ فوق‌العاده پس از بسته شدن با دارا بودن رای دستِ کم دو سومِ اعضایِ پن‌لاگ رسمیت می‌یابد. در صورتی که پس از دعوتِ اول حدِ نصاب حاصل نشود، صفحه برایِ بارِ دوم و در تاریخی که نباید زودتر از ده روز و دیرتر از بیست روز پس از بسته شدن صفحه‌‌یِ اول باشد، تشکیل خواهد شد و پس از بسته شدن با دارا بودن رای نصفِ اعضایِ پن‌لاگ نتایج رسمیت خواهد یافت. در صورتِ عدمِ حصولِ این نصاب، تشکیل فقط یک بارِ دیگر به ترتیبِ مذکور تجدید می‌شود و به هر حال رسمیتِ نتایج منوط به رای بیش از نصفِ اعضایِ پن‌لاگ خواهد بود.
تصمیماتِ مجمعِ عمومیِ فوق‌العاده با اکثریتِ لااقل دو سومِ اعضایِ شرکت کننده در رای‌گیری معتبر است.
تبصره‌ی 1: حدِ نصاب یا اکثریتِ لازم برایِ رسمیتِ جلسات و اعتبارِ تصمیماتِ مجامع عمومی، فقط بر اساسِ تعدادِ اعضایی احراز می‌شود که حقِ رأی دارند و عضویتِ آن‌ها سلب یا معلق نشده است.
تبصره‌ی 2: اعضای هم‌بسته و افتخاری در نظرخواهی صفحات مجامع عمومی می‌توانند نظر بدهند ولی حق رای ندارند.
تبصره‌ی 3: اعتبار تصمیمات مجامع عادی که در دستور آن انتخاب اعضای شورای دبیران یا شورای بازرسان قید شده باشد هر چند برای بار سوم (و با رعایت ترتیبات بند الف همین ماده) تشکیل شود وقتی معتبر است که تعداد اعضای رای دهنده دست‌کم بیش‌تر از دو برابر منتخبین باشد.
ماده‌ی ‌ِ 22- وظایف و اختیاراتِ مجامعِ عمومی:
وظایف و اختیاراتِ مجامعِ عمومی به شرحِ زیر است:
الف- مجمعِ عمومیِ عادی به استثنایِ مواردی که در صلاحیتِ خاصِ مجمعِ عمومیِ فوق‌العاده است بالاترین رکنِ پن‌لاگ و دارایِ وظایف و اختیاراتِ ذیل است بدونِ قیدِ انحصار:
یک) انتخابِ شورای دبیران (ده عضوِ اصلی و پنج عضوِ جانشین)، شورای بازرسان رای‌گیری (پنج عضوِ اصلی و پنج عضوِ جانشین) مسئولِ امورِ فنی( سرپرست سایت) و مسئول امور اداری (منشیِ پن‌لاگ).
دو) برکنارکردن یکی یا تمامی اعضای شورای دبیران یا شورای بازرسان طبق ماده‌ی 25 همین اساسنامه.
سه) برکنارکردن مسئولِ امورِ فنی(سرپرست سایت) و مسئول امور اداری (منشیِ پن‌لاگ). طبق ماده‌ی 25 همین اساسنامه.
چهار) تایید یا رد و تثبیت یا انحلال کمیسیون‌ها.
پنج) بررسی یا تغییر و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی پن‌لاگ.
شش) بررسی و تصویبِ گزارشِ عمل‌کردِ شورای دبیران در فاصله‌یِ دو مجمعِ عمومی و ارائه‌یِ خطِ مشی برایِ هدایتِ فعالیت‌هایِ پن‌لاگ.
هفت) تصمیم‌گیری راجع به کلیه‌یِ گزارش‌هایِ پن‌لاگ، و بررسی و اظهارِ نظر در موردِ کلیه‌یِ نظرها یا پیش‌نهادهایِ اصلاحی یا انتقادی.
هشت) تصویبِ برنامه‌هایِ آینده‌یِ پن‌لاگ.
نه) بررسی و تصمیم‌گیری درباره‌یِ مسائلی که شورای دبیران در باره‌یِ آن‌ها به توافق نرسیده و رسیده‌گی به آن‌ها را به مجمعِ عمومی ارجاع کرده است.
ده) تصمیم‌گیری در موردِ ادامه‌یِ تعلیق یا سلبِ عضویتِ اعضایِ پیوسته یا سلب عضویت اعضای هم‌بسته (که مورد اعتراض 5 عضو پیوسته قرار گرفته باشند) بر اساسِ مفادِ موادِ 16 و 17 این اساس‌نامه.
ب- تصمیم‌گیری در مواردِ زیر فقط در صلاحیتِ مجمعِ عمومیِ فوق‌العاده‌یِ پن‌لاگ است:
یک) تغییر یا اصلاحِ اساس‌نامه‌یِ پن‌لاگ.
دو) تغییر یا اصلاحِ منشورِ کانون ‌وب‌‌لاگ‌نویسان ایران.
سه) انحلالِ پن‌لاگ.
تبصره: چگونه‌گی نامزدی، تبلیغات، نحوه‌ی رای‌گیری در مورد انتخاب ارکان پن‌لاگ در آیین‌نامه جداگانه‌یی تدوین خواهد شد.
ماده‌یِ 23- شورای دبیران:
شورای دبیرانِ پن‌لاگ مرکب از ده عضوِ اصلی و پنج عضوِ‌جانشین است که همه‌گی را مجمعِ عمومیِ عادیِ سالانه انتخاب می‌کند.
ماده‌یِ 24- مدتِ تصدیِ شورای دبیران:
اعضایِ شورای دبیران برایِ مدتِ یک سال انتخاب می‌شوند و تجدیدِ انتخابِ آن‌ها برایِ دو دوره‌یِ متوالی بلامانع است. هیچ یک از اعضایِ شورای دبیران حق ندارد اختیاراتِ خود را به دیگری تفویض کند.
ماده‌یِ 25- برکناری دبیران:
برکناری هر یک از اعضایِ شورای دبیران در فاصله‌یِ دو مجمعِ عمومیِ عادیِ سالانه تنها توسطِ مجمعِ عمومیِ عادی به طورِ فوق‌العاده میسر خواهد بود.
تشکیلِ مجمعِ عمومیِ عادی به طورِ فوق‌العاده برایِ این موردِ خاص منوط به درخواست 30 نفر یا یک سوم اعضای پیوسته‌ی پن‌لاگ ازطریق پست الکترونیکی است.
ماده‌یِ 26- جانشینیِ دبیران
در صورتِ فوت، استعفا، ازدست دادن شرایط ، یا برکناری هر یک از دبیرانِ جای‌گزین، نفرِ بعدی به ترتیبِ تقدمِ آرا جایِ او را خواهد گرفت. در صورتی که پیش از پایانِ مدتِ تصدیِ شورای دبیران، شمارِ دبیرانِ اصلی و جانشین به ده نفر کاهش یابد، شورای دبیران موظف است جلسه‌یِ مجمعِ عمومیِ عادیِ به طور فوق‌العاده‌یِ پن‌لاگ را برای تکمیلِ تعدادِ اعضایِ اصلی و انتخابِ دبیرانِ جانشینِ تازه دعوت کند.
تبصره: غیبتِ ناموجهِ بیش از پنج جلسه‌یِ پیاپی یا هفت جلسه‌یِ ناپیاپیِ دبیرانِ اصلی و جانشین به منزله‌یِ استعفا از شورای دبیران تلقی می‌شود.
ماده‌یِ 27- نصابِ رسمیت جلساتِ شورای دبیران:
جلساتِ شورای دبیران با حضورِ تمام اعضای اصلی و جانشین در فضای مخصوص این کار در اتاق گفت وگوی اینترنتی تشکیل می‌شود. اما در هر حال این جلسات وقتی رسمیت خواهد داشت که دستِ کم پنج نفر از دبیرانِ اصلی در آن حضور داشته باشند. در هر جلسه در صورتی که تعدادِ دبیرانِ اصلیِ حاضر کم‌تر از پنج نفر باشد، به تعدادِ لازم از دبیرانِ جانشین تا رسیدن به حدِ نصابِ پنج نفر به‌ ترتیبِ تقدمِ آرا‌ به دبیرانِ اصلیِ حاضر اضافه خواهند شد و رأیِ آن‌ها در طولِ آن جلسه در حکمِ رأیِ اعضایِ اصلی خواهد بود.
تصمیماتِ شورای دبیران با اکثریتِ مطلقِ آرایِ اعضایِ اصلی، یا در حکمِ اصلی در هر جلسه، گرفته می‌شود.
تبصره‌: بحث و گفت‌وگو پیرامون مسایل پن‌لاگ می‌تواند به صورت نامه‌های الکترونیکی گروهی تمام اعضای اصلی و جانشین صورت پذیرد اما رای‌گیری حتما باید درجلسه‌ی برخط( آن‌لاین) صورت پذیرد.
ماده‌یِ 28- تنظیمِ صورت‌جلساتِ شورای دبیران
نامه‌های الکترونیکی و مذاکرات و تصمیماتِ اتخاذ شده در هر جلسه‌یِ شورای دبیران در بایگانی سایت ذخیره می‌شود و خلاصه‌ی آن به شکل صورت‌جلسه تهیه می‌شود و پس از تایید تمام دبیرانِ حاضر در آن جلسه در سایت درج می‌شود.
ماده‌یِ 29- وظایف و اختیاراتِ شورای دبیران:
شورای دبیران پس از مجامعِ عمومی، عالی‌ترین مرجعِ پن‌لاگ است و مسئولیتِ اداره‌یِ امورِ جاریِ پن‌لاگ را در چهارچوبِ منشورِ پن‌لاگ و این اساس‌نامه و تصمیماتِ مجامعِ عمومی به عهده دارد، و جز در مواردی که در صلاحیتِ خاصِ مجامعِ عمومی است حقِ تصمیم‌گیری در باره‌یِ تمام مسائل پن‌لاگ را دارد که اهمِ آن بدونِ قیدِ انحصار به شرحِ زیر است:
الف- اداره‌ی سایت پن‌لاگ.
ب- نمایند‌گیِ تام‌الاختیارِ پن‌لاگ برای امضای تومارها، بیانیه‌ها، مذاکره‌ها و تبادل نظر با سایر نهادها.
پ- تصویب نهایی کلیه آیین‌نامه‌های پن‌لاگ.
ت- برنامه‌ریزی و اقدام برایِ تحقق بخشیدن به آرمان‌هایِ پن‌لاگ.
ث- برگزاریِ سخن‌رانی و بحث و گفت‌وگو در سایتِِ پن‌لاگ یا هر محلِ دیگری مانند اتاق‌های گفت وگوی اینترنتی، پال‌تاک و فضاهای مجازی دیگر.
ج- بررسیِ مسائل روز در محدوده‌یِ منشورِ پن‌لاگ و اعلامِ نظرِ پن‌لاگ در باره‌یِ آن‌ها.
چ- پیش‌نهاد یا اجرایِ فعالیت‌هایِ فرهنگی، ادبی، هنری و انتشاراتی در حدودِ اساس‌نامه‌ و منشورِ پن‌لاگ و تشکیلِ کمیسیون‌هایِ لازم برایِ این‌گونه فعالیت‌ها و تصویب شرحِ وظایف و آیین‌نامه‌هایِ آن‌ها.
ح- تعلیق یا سلبِ عضویتِ اعضا بر اساسِ مفادِ موادِ 16 و 17 همین اساس‌نامه.
د- بررسیِ درخواست‌های عضویت و صدورِ لوگوی عضویت برایِ اعضا.
ذ- تشکیل تجمعات یا فعالیت‌های مرتبط با اهداف پن‌لاگ در فضای واقعی و غیر مجازی.
ماده‌یِ 30- شورای بازرسان رای‌گیری:
شورای بازرسان مسئولیت نظارت بر تمام رای‌گیری‌های داخلی پن‌لاگ را برعهده دارند.
تبصره: انتخاب، برکناری یا جانشینی شورای بازرسان مانند شورای دبیران است.
ماده‌یِ 31- مسئولِ امورِ دفتری و اداری (منشیِ پن‌لاگ):
منشیِ پن‌لاگ برایِ مدتِ یک‌سال از طرفِ مجمعِ عمومیِ عادیِ سالانه انتخاب می‌شود و تجدیدِ انتخابِ او برایِ دو دوره‌یِ متوالی بلامانع است.
ماده‌یِ 32- وظایفِ منشیِ پن‌لاگ:
منشیِ پن‌لاگ عهده‌دارِ انجامِ امورِ دفتری و اداری و هم‌آهنگیِ امورِ عمومیِ پن‌لاگ و مسئولِ نگه‌داریِ پرونده‌هایِ مختلفِ پن‌لاگ است.
منشیِ پن‌لاگ در جلساتِ شورای دبیران شرکت و صورت‌جلسات را در فایلی ذخیره می‌کند. این فایل پس از تایید اعضایِ حاضر در جلسه در سایت ذخیره و درج می‌شود.
ماده‌یِ 33- تعیینِ جانشین یا برکناری منشی:
در صورتِ فوت یا استعفا یا غیبت یا سلب یا تعلیقِ عضویتِ منشی، وظایفِ او تا تعیینِ منشیِ جدید از طرفِ مجمعِ عمومی بر عهده‌یِ کسی خواهد بود که شورای دبیران برایِ انجامِ وظایفِ منشی‌گریِ پن‌لاگ از بینِ اعضایِ پن‌لاگ انتخاب می‌کند.
تبصره: برکناری منشی تنها توسط مجمع عمومی میسر است اما شورای دبیران می‌تواند به طور موقت و تا تشکیل اولین مجمع عمومی منشی را برکنار کند. چنانچه تا زمان تشکیل مجمع عمومی عادی پس از برکناری منشی توسط شورای دبیران بیش از سه ماه باشد، شورای دبیران موظف است به این منظور مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده را تشکیل دهد.
ماده‌یِ 34- وظایفِ مسئولِ امورِ فنی(سرپرست سایت):
اداره‌ی سایت پن‌لاگ از حیث مسایل فنی به عهده‌ی مسئول امور فنی است. مسئول فنی زیر نظر شورای دبیران فعالیت می‌کند اما باید به مجمع پاسخ‌گو باشد.
تبصره: برکناری و نصب و تعیین جانشین مسئول فنی مانند منشی پن‌لاگ است و مواد و تبصره‌های مربوط به منشی پن‌لاگ در مورد مسئول فنی هم نافذ است.
ماده‌یِ 35- کمیسیون‌ها:
کمیسیون‌ها؛ گروه‌های تخصصی متشکل از اعضای پن‌لاگ هستند. فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و اجرایی و صنفی پن‌لاگ در جهت نیل به هدف‌های آن توسط کمیسیون‌هایی با مشخصات تعریف شده در زیر صورت می‌گیرد:
 1. تشکیل کمیته‌ها به پیشنهاد شورای دبیران و تصویب مجمع عمومی صورت می‌گیرد.
 2. شورای دبیران می‌تواند نسبت به تاسیس کمیسیون‌های جدید یا ادغام کمیسیون‌ها در یک دیگر اقدام کند اما باید در اولین مجمع عمومی عادی موضوع را به تصویب برساند.
 3. حذف کمیسیون‌ها‌یی که تاسیس آن به تایید مجمع عمومی رسیده باشد فقط توسط مجمع عمومی ممکن است.
 4. کلیه‌ی مصوبات کمیسیون‌ها از جمله آیین‌نامه‌های اجرایی و شرح وظایف آن‌ها باید به تصویب شورای دبیران‌ برسد.
 5. اعضای هم‌بسته و افتخاری هم می‌توانند عضو کمیسیون‌ها شوند و از حق رای و نظر برابر با اعضای پیوسته برخوردار هستند.
 6. دبیر کمیسیون‌ توسط اعضای آن انتخاب و یا معزول می‌شود.
 7. هر عضو شورای دبیران نظارت بر فعالیت‌های یک یا چند کمیسیون‌ را به عهده می‌گیرد.

تبصره‌ی 1: حدود وظایف، اختیارات و ترکیب اعضا و نحوه‌ی تشکیل جلسات بر اساس آئین‌نامه‌های داخلی هر کمیسیون‌ تعیین می‌شود.
تبصره‌ی 2: کلیه مصوبات کمیسیون‌ها قبل از اجرا باید به تصویب شورای دبیران برسد.
فصلِ ششم: اداره‌یِ پن‌لاگ در دوره‌هایِ بحرانِ احتمالی
ماده‌یِ 36- دوره‌یِ فترت:
در صورتی که به دلیلِ بروزِ مشکلات فنی یا فیلترینگ و قطع گسترده اینترنت پس از انقضایِ مدتِ مأموریتِ شورای دبیران امکانِ تشکیلِ جلسه‌یِ مجمعِ عمومیِ عادیِ پن‌لاگ در موعدِ مقرر برایِ انتخابِ اعضایِ جدیدِ شورای دبیران حتّی با نصابِ مقرر در بندِ الف ماده‌یِ 21 این اساس‌نامه نیز فراهم نباشد مدتِ مأموریتِ شورای دبیران تا عادی شدنِ شرایط و امکانِ برگزاریِ مجامعِ عمومیِ پن‌لاگ خود به‌خود تمدید خواهد شد.
فصلِ هفتم: سایرِ موارد
ماده‌یِ 37- مواردِ سکوت:
در مواردی که در این اساس‌نامه پیش‌بینی نشده است، طبقِ روحِ کلی‌ منشورِ پن‌لاگ و این اساس‌نامه و بر حسبِ عرف رایج در اینترنت و فضاهای مجازی عمل خواهد شد.
ماده‌یِ 38- واگذاریِ فضاها و برنامه‌های رایانه ای در صورتِ انحلال:
در صورتِ انحلالِ پن‌لاگ، کلیه‌یِ فضاها و برنامه‌های رایانه‌ای با تصویبِ مجمعِ عمومی به یکی از کانون‌ها یا بنیادهایِ مشابه که دارایِ هدف‌هایی نظیرِ اهدافِ پن‌لاگ باشد واگذار خواهد شد.
این اساس‌نامه در هفت فصل و سی‌وهشت ماده و تبصره‌هایِ آن در تاریخِ .... به تصویبِ مجمع عمومیِ کانون وب‌‌لاگ‌نویسان ایران رسیده است.

29بیان و اندیشه:

Anonymous Anonymous گفت:

بنظر من این مواد اساسنامه باید اصلاح شوند، موادر را اول می آورم در پی آن پیشنهاداتم را:

پیشنهادات من :
========= ماده مورد نظر=========
فصلِ سوم: حقوق و وظايفِ اعضا
ماده‌ی 11- پيش‌بردِ آرمان‌های كانون:
هر عضوِ كانون متعهد مي‌شود كه برای پيش‌بردِ آرمان‌های كانون و رعايتِ مفادِ اين اساس‌نامه و اعتلای منزلتِ كانون فعالانه بكوشد.
ماده‌ی 12- نصب نشان.
اعضای پيوسته موظف هستند به نحوی که خود صلاح می‌دانند لوگو عضويت‌شان در کانون را در وب‌لاگ خود نصب کنند.
_________ پیشنهاد برای تغییر _________

چرا لوگو باید اجباری باشد.
شاید بتوان گفت تنها نشانه‌ای که می‌تواند ثابت کند که وبلاگی عضویت را پذیرفته همین قرار دادن لوگو در وبلاگ‌اش باشد، به این دلیل:
فرض کنید کسی بجای یک وبلاگ نویس بصورت غیرواقعی تقاضای عضویت کند و ما هم با ارسال میل این تقاضا را کنترل کنیم ولی بعدآ مشخص شود که کس دیگری بجای صاحب وبلاگ این تقاضا را داده. و صاحب وبلاگ به هیچ عنوان خاستار عضویت نبوده و فرد غیرواقعی در مدتی که عضو غیر واقعی بوده در رای گیری‌ها هم شرکت کرده آیا این امر تمام کارهای ما را زیر سوال نمی‌برد.
درصورتی که اعضا مجبور به نسب لوگو باشند دیگر اینگونه شبهه‌ها امکان پذیر نیست.
یک جنبه دیگر این امر بر می‌گردد به این موضوع که در هر کانون و انجمنی معمولآ اعضا حق عضویت می‌پردازند و ما هم می‌توانیم نسب لوگو را یک نوع پرداخت حق عضویت فرض کنیم، درضمن نسب لوگو باعث ترویج کانون می‌شود. همچنین باید در بین ما ایرانی‌ها مرسوم شود که هیچ چیز مجانی بدست نمی‌آید و هر چیزی یک بهایی دارد و نسب لوگوی کانون بهای چندان گرانی نخواهد بود.

========= ماده مورد نظر=========

ماده‌یِ 16- مواردِ تعلیق یا سلبِ عضویت:
شورای دبیرانِ پن‌لاگ می‌تواند در هر یک از مواردِ زیر عضویتِ اعضایِ پیوسته‌یِ پن‌لاگ را معلق و عضویتِ اعضایِ هم‌بسته را معلق یا سلب کند:
الف- مبادرت به اقداماتِ مخالف آرمان‌هایِ اعلام شده در منشورِ پن‌لاگ وب‌لاگ‌نویسانِ ایران یا مخلِ فعالیت‌هایِ جاریِ پن‌لاگ.
ب- از دست دادن شرایط عضویت مانند تعطیلی وب‌لاگ یا ننوشتن مطلب جدید به مدت طولانی (بیش از سه ماه).

_________ پیشنهاد برای تغییر _________

ب- از دست دادن شرایط عضویت مانند تعطیلی وبلاگ یا ننوشتن مطلب جدید (بیش از سه ماه) بدون داشتن دلیل موجه (فرض کنید یک نفر بوسله رژیم به زندان می‌افتد و بهمین خاطر قادر به نوشتن نخواهد بود)

========= ماده مورد نظر=========

ماده‌ی 8- عضويتِ وابسته:

متقاضيانِ عضويت که با نام مشخص و ثابتِ (حقيقی يا مستعار) در نظرخواهی وب‌لاگ‌ها نظر می‌دهند يا به صورت موردی در ساير وب‌لاگ‌ها مطالب خود را منتشر می‌کنند به تشخيصِ هيئتِ دبيران و پس از واحراز شرايط بند الف ماده‌یِ 7 عضوِ وابسته‌ی كانون خواهند شد

_________ پیشنهاد برای تغییر _________

ماده‌ی 8- عضويتِ وابسته:

عضویت وابسته غیر قابل اجرا می باشد به این دلیل که فرض کنید یک نفر در وبلاگی نظرهایی را می‌نویسد و با استناد به این نظرها می‌خواهد تقاضای عضویت وابسته بدست بیاورد در همین مدت وبلاگ مربوطه بوسیله صاحب آن حذف (تعطیل) می‌شود در چنین صورتی نظرهای داده شده نیز ازبین می‌رود.
بهترین را ه برای پذیرش عضویت وابسته، تقاضای متقاضی وتاییدیه حداقل سه وبلاگ نویس عضو.

خُسن آقا

1:35 AM  
Blogger شبح گفت:

خسن‌آقای عزيز!
اول اين که خواهش می‌کنم لطف کن و متن ارسال شده را نگاهی بيانداز چون نسبت به متن اوليه با توجه به بحث‌های صورت گرفته تغييراتی در آن داده شده است.
در مورد ماده‌ی 16. کاملا حرف تو درست است اما توجه داشته باش که عضويت کسی را بدون شنيدن توضيحات‌اش نمی‌توان لغو کرد.
در ماده‌ی 17 آمده است:
الف- شورای دبیران باید مواردِ تخلفِ یا موارد سلب شرایط عضویت را به عضوِ متخلف ابلاغ کند و مهلتِ کافی (به تشخیصِ شورای دبیران) برایِ ادایِ توضیح یا دفاع به او بدهد.

چه توضيحی بهتر از در زندان بودن.
در مورد اعضای هم‌بسته. معرفی وب‌لاگ‌ها به شخصيت اعضای هم بسته صدمه می‌زند. اما نکته‌يی که تو گفتی قابل تامل است هر چند به هر حال عضو هم‌بسته بايد نشان بدهد که در چه وب‌لاگ‌هایی کامنت گذاشته است.

4:33 PM  
Blogger ;;;; گفت:

این قسمت ماده 16 " شورای دبیرانِ پن‌لاگ می‌تواند در هر یک از مواردِ زیر عضویتِ اعضایِ پیوسته‌یِ پن‌لاگ را معلق و عضویتِ اعضایِ هم‌بسته را معلق یا سلب کند:"
با بند ب و پ ماده 17 در تعارض است چرا که گویی حق سلب عضویت با شورای دبیران است در حالیکه ساز و کار دیکری در بندهای مذکور وجود دارد بنابراین پیشنهاد میکنم صدر ماد 16 حذف شود و تنها آورده شود که:موارد تعلیق یا سلب عضویت و سپس دو بند آن ذکر شود


در بند الف ماده 17 باید زمان معینی قید شود که برای همه برابر باشد معنا ندارد که این مورد به تشخیص شورای دبیران باشد چون شائبه هایی را ایجاد می کند در حالیکه اگر همه از یک فرصت برابر از قبل تعیین شده داشته باشند این ایراد وجود نخواهد داشت.


در بند ت برای تعلیق حتما باید مدت معین قید شود . این مانند آن است که برای بازداشت کسی در قانون مدت تعیین نکنند با اینکه این از اصول است در هیچ قانونی ملاحظه نمی شود که مدت تعلیق متخلف نامحدود و نا معین باشد. بنابراین پیشنهاد می کنم عبارت"یا بدون مدت باشد" از بند ت ماده 17 حذف گردد.

بند ث ماده 17 مبهم نوشته شده بعلاوه اینکه بر اساس فرض بی مدت بودن تعلیق است که در این مورد پیشنهاد اصلاحی دادم.


ساز و کار بند ب ماده 29 به اجمال گذشته است که نیاز به تفصیل دارد چرا که با توجه به ماده 14 نیز کافی به مقصود نیست

پیشنهاد میکنم تصریح شود که شورای دبیران پس از تهیه متون مربوطه آنها را به رای خواهد گذاشت و در صورت حصول اکثریت مطلق نامه مربوطه به عنوان کانون وبلاگ نویسان منتشر خواهد شد


حالا چیزهایی که تا اینجا به ذهنم رسید
در ضمن به دوستان یاد آوری کنید که اگر پن لاگ به دلیل سنگینی باز نمی شود با قرار دادن یک علامت پرسش جلوی آدرس پن لاگ میتوانند آن را باز کنند

با تشکر

م. ویس آبادی

6:47 PM  
Blogger ;;;; گفت:

This comment has been removed by a blog administrator.

7:58 PM  
Blogger شبح گفت:

ويس‌آبادی عزيز!
به سهم خودم از دقت نظرت تشکر می‌کنم و اما توضيحاتی که به ذهن من می‌رسد.
1- در مورد تناقض بين ماده‌ی 16 و 17 حق با توست. بايد بند "ب" اصل 17 به اين شکل اصلاح شود:
" ب- در صورتي كه توضيحات يا دفاعِ عضوِ موردِ بحث به نظرِ شورای دبيران قانع كننده نباشد، شورای دبيران به عضو مربوطه پيش‌نهاد استعفا می‌دهد چنان‌چه عضو با پيش‌نهاد استعفا موافقت نكرد عضويت وی به حالت تعليق درآمده و موضوع برای تصميم نهايی به مجمع عمومی ارجاع می‌شود."
2- دادن فرصت برابر منطقی نيست چون ممکن است به دلايل مختلف دادن توضيح نسبت به اعمال مختلف يا وضعيت عضو متفاوت باشد. مثلا عضوی در سفر باشد خب قاعدتا بايد تا برگشتن‌اش از سفر به او فرصت داد يا موارد اين‌چنينی. فراموش نکنيم مجمع عمومی تصميم نهایی را خواهد گرفت.
3- اين که شورای دبيران برای هر بيانيه‌یی لازم باشد رای‌گيری عمومی آن‌هم با حدنصاب اکثريت مطلق بگذارد به معنای اين است که اساسا هيچ‌وقت هيچ بيانيه‌یی ندهد يا به طرز مضحکی آنقدر دير شود که ديگر به درد نمی‌خورد! پس ديگر شورای دبيران برای چه کاری انتخاب می‌شود؟ ملابنويس که نمی‌خواهيم. گروه فعالی می‌خواهيم که نسبت به حوادث سريعا واکنش نشان دهند.

9:30 PM  
Blogger ;;;; گفت:

در مورد ندادن فرصت برابر توجیه شما کافی نیست. اگر اینگونه بود هرگز آیین دادرسی در دنیا نوشته نمی شد

10:15 PM  
Blogger ;;;; گفت:

در مورد بیانیه ها.
بدون رای گیری... اعضا میشوند سیاهی لشگر

10:18 PM  
Blogger Fozoolak گفت:

سلام
بنده با کلیه مواد اساسنامه پس ازاصلاح ماده 17 بصورتی که شبح عزیز مطرح نمودند و رفع تناقض بين ماده‌ی 16 و 17 ، موافقم و رای مثبتم را در اینجا اعلام میکنم. اگر لازم است در گروه یاهو نیز رای گیری انجام شود در اینجا اعلام بفرمایید تا مراجعه کنیم. اگر نه همین کامنت را بعنوان رای مثبت بنده منظور بفرمائید.
موفق و پیروز باشید
فضولک
Http://fozool.blogspot.com

2:06 AM  
Blogger h4leh گفت:

سلام - با نصب اجباری لوگو مخالفم. با بقیه موافق.

8:08 AM  
Anonymous Anonymous گفت:

سلام عليکم
خسته نباشيد.ابتدا بگم که با کليت اساسنامه موافقم
اما بعد:
به نظرم ساز و کار تغييرات احتمالی اساسنامه که اصولا از طريق مجمع عمومی فوق العاده است تعيين نشده؟
در ماده ۲ به نظر می رسد که اگر واژه مجازی حذف شود به روح منشور که محدوديتی در اين زمينه قايل نشده بهتر است . می شود که فعاليت ها در عرصه مجازی باشد اما خودش هويتی هم مجازی و هم غير مجازی داشته باشد.
در مورد ماده ۱۷ به نظر من هم بايد مهلت زمانی مشخص و معلوم باشد.می توان به اين شکل اصلاح کرد که به تشخيص شورای دبيران تا يک ياچند دوره زمانی مشخص قابل تمديد باشد.
درباره عضويت همبسته هم اين پيشنهاد اخير اجرايی تر و منطقی تر است. و به نظر می رسد جايگزينی آن بهتر باشد

4:04 PM  
Anonymous Anonymous گفت:

سلام عليکم
خسته نباشيد.ابتدا بگم که با کليت اساسنامه موافقم
اما بعد:
به نظرم ساز و کار تغييرات احتمالی اساسنامه که اصولا از طريق مجمع عمومی فوق العاده است تعيين نشده؟
در ماده ۲ به نظر می رسد که اگر واژه مجازی حذف شود به روح منشور که محدوديتی در اين زمينه قايل نشده بهتر است . می شود که فعاليت ها در عرصه مجازی باشد اما خودش هويتی هم مجازی و هم غير مجازی داشته باشد.
در مورد ماده ۱۷ به نظر من هم بايد مهلت زمانی مشخص و معلوم باشد.می توان به اين شکل اصلاح کرد که به تشخيص شورای دبيران تا يک ياچند دوره زمانی مشخص قابل تمديد باشد.
درباره عضويت همبسته هم اين پيشنهاد اخير اجرايی تر و منطقی تر است. و به نظر می رسد جايگزينی آن بهتر باشد

4:05 PM  
Blogger شبح گفت:

هاله‌ی نازنين!
در اين اساسنامه که مبانی بحث است موضوع اجباری بودن لوگوها وجود ندارد.
اده‌یِ 12- نصب نشان:
اعضای پیوسته می‌توانند به نحوی که خود صلاح می‌دانند لوگو عضویت‌شان در پن‌لاگ را در وب‌لاگ خود نصب کنند.

4:38 PM  
Blogger شبح گفت:

ويس‌آبادی عزيز!
اعضا سياهی‌ لشکر نيستند. می‌توانند به راحتی شورای دبيران را عزل کنند و شورای دبيرانی را انتخاب کنند که متناسب با نظر اکثريت حرکت.
اما نمی‌شود برای هر کاری اعضا را خبر کرد تا بيانيه بنويسند يا بيانيه منتظر کنند. آن هم با با اکثريت مطلق اينگونه باشد انتشار هر بيانيه يک ماه طول می‌کشد تازه اگه دوستان بيايند و فرصت کنند و رای بدهند و اکثريت نسبی هم ملاک نباشد و اکثريت مطلق مد نظر باشد. کمي اجرايي‌تر بايد به موضوع نگاه کرد.

4:41 PM  
Blogger ;;;; گفت:

شبح گرامی!
من گمانم این است که در کانونی صنفی عضو می شوم والا اگر بدانم کانون به دنبال فعالیت سیاسی است عضو آن نخواهم شد.
این گونه استشمام میکنم که با این حساب شورای دبیران مثلا طوماری را امضا می کنند به نام کانون که اعضا اگر با آن مخالف باشند باید در یک پروسه بعدا شورای دبیران را عزل کنند.
مهمترین کار کانون همین نامه ها و طومارها و بیانیه هاست. اگر رای اعضا را با هر ساز و کاری به هر حال دخیل ندانیم مصداق همان سیاهی لشگر است که حد اقل من نمی خواهم به خاطر اجرایی بودن پیشنهاد شما به سیاهی لشگر تبدیل بشوم.
البته برای همه دوستان آرزوی موفقیت خواهم کرد.و تا جایی که به افکارم نزدیک باشد حمایت خواهم نمود.
موفق باشی و شاد کام
م .ویس آبادی

7:06 PM  
Blogger nasrin گفت:

قبلا به دلیل اینکه صفحه نظر خواهی پن لاگ باز نمی شد نظرم را برای گروپ ایمیل زده بودم ٫ در اینجا هم می نویسم که منهم در کل با اساسنامه موافقم !

7:37 PM  
Blogger زمستان است گفت:

با سلام و خسته نباشيد .
در اساسنامه فكر مي كنم اعضا ء نه مسئوليتي دارند و نه حقوقي.حتي نصب لوگو اجباري نيست . شركت در راي گيري ها اجباري نيست .هيچ محدوديتي براي نوشتن در وبلاگ وجود نداردو مغايرنبودن با روح منشور بسيار كلي است.به نظر من در يك جمع بندي ساده اساسنامه مي گويد اعضا ء گرامي ده نفر شوراي دبيران انتخاب كنيد و تا يك سال بعد اگر مشكل بسيار خاصي پيش نيامد كاري با شما نداريم.ـ اعمال نظر هر عضو در تصميمات كانون بسيار كم است .ماده 29 بند (ذ) تصميم به تجمع در فضاي واقعي آيا براي اعضائي كه حتي معترض بوديم چرا عده اي با نام واقعي مي نويسند منطقي است ؟و با كلمه ي مجازي درماده ي2 مغايرت ندارد؟!
پيشنهاد : با نصب اجباري لوگو موافقم . شركت اجباري در راي گيري مجمع عمومي .محدوديت هايي براي وبلاگ نويسان عضو مانند نشر مستمر پورنوگرافي وتبليغ براي تبعيض نژادي ـ
اسانامه به كليت منشور است .
شاد باشيد .

6:38 AM  
Blogger زمستان است گفت:

تصحيح مي كنم : اساسنامه به كليت منشور است.

6:43 AM  
Blogger شبح گفت:

زمستان عزيز!
اعضا در کميسيون‌ها و در مجامع فعال هستند.
در مورد لغو عضويت و مصاديق آن در آيين‌نامه‌های اجرایی تعيين مي‌شود ربطی به اساسنامه ندارد. چون هر روز ممکن است موضوع جديدی پيش بيايد.
در مورد اجباری بودن نصب لوگو دچار تناقض با اصل هفتم منشور می‌شويم در اين اصل قيد کرده‌ايم:
7- نويسنده يا نويسندگان وب‌لاگ‌ها را نمی‌توان تحت هيچ شرايطی و به هيچ بهانه‌يی به نوشتن يا ننوشتن مطلبی مجبور کرد.

5:00 PM  
Blogger شبح گفت:

ويس‌آبادی عزيز!
به اين عمل تو می‌گويند فرار به جلو!
کدام نهاد صنفی با می‌شناسی که برای دادن بيانيه يا هر حرف و سخنی نظر تمام اعضا را بپرسند؟
اين که برای بيانيه‌ها رای‌گيری عمومی صورت بگيرد يا نه چه ربطی به سياسی بودن يا نبودن کانون دارد؟
دوست عزيز!
پاسخ منطقی بده اگر قرار باشد بيانيه‌ها به رای گذاشته شود و رای مطلق ملاک عمل باشد آيا هيچ بيانيه‌یی سر موقع منتشر خواهد شد؟
به اين نکته اشاره کن و در مورد آن حرف بزن!

5:04 PM  
Blogger ;;;; گفت:

شبح گرامی!
بنابراین تصریح شود که بیانیه ها و نامه ها و طومارهای سیاسی با رای اعضا تصویب و سپس منتشر شود
و در بند دیگری خصوصیات بیانیه سیاسی تشریح شود.
من فرار به جلو نمی کنم میخواهم ابهامی که موجود است رفع شود.
قبول دارم که این ساز و کار مشکلی که شما می گویی را دارد اما در پیش نویس نوشته اید که شورای دبیران برای امضای نامه ها و بیانیه ها نمایندگی تام از اعضا دارد خب چه قیدی بکار رفته که نشان دهد بیانیه سیاسی مستثنی است؟
هیچ.
برای اکثریت مطلق که روی آن حساس هستید میتوان راهکار داد
مثلا شورای دبیران مهلتی را معین کند که در آن اعضا مکلف به اعلام نظر قطعی برای مخالفت با بیانیه مزبور باشند و مهلتی را برای رای گیری در نظر بگیرد که کمتر از ".."روز نباشد و با رای دو سوم اعضای شرکت کننده در رای گیری بیانیه تصویب شود.
به هر حال این مساله برای من مهم است ؛ اگر برای دیگران مهم نباشد و اساسنامه را به همین صورت بپذیرند در آن هنگام کانون تشکیل شده و تنها یکی مثل من از آن خارج می شود.این که مساله مهمی نیست.
موفق و شادکام باشی
م. ویس آبادی.

7:05 PM  
Blogger شبح گفت:

ويس‌آبادی عزيز!
خروج يا ورود من يا تو يا هر کس ديگری نبايد برای پنلاگ مهم باشد مهم اين است که کارمان با منطق درونی محکمی برخوردار باشد.
ببين مفروضات تو اشکال دارد.
مگر شورای دبيران توسط اعضا انتخاب نمي‌شوند؟ خب چرا تصور مي‌کنيی انديشه تو در شورا نماينده نخواهد داشت؟ چرا فکر می‌کنی تو برای شورا انتخاب نمي‌شوی و نمي‌توانی نظرات خود را انجا بيان کنی؟
شورای دبيران ده نفره شورای است که بی‌شک تمام عقايد دروان کانون را نماينده‌گی خواهد کرد. اگر هم به فرض نماينده‌گی نکند توسط اعضا به ساده‌گی اين شورا منحل مي‌شود و شورای دبيرانی که تمام کانون را نماينده‌گی کند جاي‌گيزن آن خواهد شد.
پس نگرانی برای چيست؟
فرض کن چند نفر از وب‌لاگ‌نويسان را دستگير کرده‌اند و کانون می‌خواهد سريعا نسبت به اين موضوع واکنش نشان دهد. تازه همين که ده‌نفر اعضای شورای دبيران بتوانند تشکيل جلسه دهند و بيانيه‌یی را آماده کنند خودش يکی دو روز طول می‌کشد حالا اگر بخواهند اين را به نظرخواهی عمومی بگذارند و هر کس هم بيايد نظری داشته باشد بعد اين نظرات جمع‌بندی شود و به رای گذاشته شود و احتمالا موارد مختلف‌اش رای‌گيری‌های مختلف شود اين کارها جداقل ده روزی طول می‌کشد. بعد از ده روز که تمام سازمان‌ها و نهادها بيانيه داده‌اند حالا بايد پنلاگ که بايد اولين باشد آخرين خواهد بود!
اين سازکارها فقط به يک درد مي‌خورد و آن اين است که اصولا پنلاگ عقيم و ناکارآمد شود.
تو که نمی‌خواهی پنلاگی داشته باشيم که به درد هيچ‌کاری نخورد و فقط دلمان خوش‌باشد که بيانيه‌یی صادر نمي‌شود مگر آن که نظر تمام اعضا را پرسيده باشيم؟
اميدوارم دوستان ديگر هم در اين مورد نظر بدهند تا ما متکلمه وحده نباشيم!

10:15 AM  
Anonymous Anonymous گفت:

من با کل اساسنامه موافقم

موفق باشيد

10:27 AM  
Blogger آرمین گیله‌مرد گفت:

سلام ... هنوز برین عقیده هستم که مابین اعضا فرقی گذاشته نشود اما خب پافشاری نمیکنم اما یک نکته این کانون مجازی که اعضایش در دنیا پخش هستند یک شانسی بود و هست که کاش ازش در جنبه های مختلف استفاده میشد: برای مثال فرق مابین اعضا ، خواننده و نویسنده گذاشته نشود .
بنظر من هم ماده 16 بند ب را باید تغییر داد، چونکه شاید کسی مجبور شده که ننویسد و یا به نت دسترسی ندارد و ...

نخیر اینجوری نمیشود ... ضبتش کنم برم بخانه سروقت و آرام بخونم بعد فضولی میکنم ...

7:03 PM  
Blogger ;;;; گفت:

شبح گرامی!
اولا من میگویم اینجای کار مشکل دارد و میخواهم راه حلی پیدا شود ؛ البته با وضعی که در اینجا میبینم نباید نگران باشم چون ظاهرا چند نفری بیش نیستیم و باقی گویا که اصلا نیستند. اما من از این عبارت اختیار تام یاد ول ای ت م ط ل ق ه ف ق ی ه !!! می افتم. بلا تشابه مساله این است که فرض شما یعنی دستگیری وبلاگنویسان اصولا مساله کاملا صنفی است و حرف شما را قبول دارم.
اما نگران هر بیانیه و هر نامه به طور مطلق هستم. یعنی اینجا شورای دبیران باید محدود به حدود معینه از قبل باشند و حق دادن بیانیه در امور غیر صنفی راآنهم به طور مطلق نداشته باشند مگر با نظر اعضا..
میتوانیم امور صنفی را تشریح کنیم تا برای مواردی مثل آمکه مثال زدید کانون ناکارآمد نشود.
برای پافشاری خود دلیل دارم .من این کانون را حزب مجازی نمی دانم کانون صنفی می دانم و با این فرض عضو آن می شوم.مواضع سیاسی من روشن و در وبلاگ شخص ام منتشر میشود تا حالا ده پانزده نامه و طومار و بیانیه را هم امضا کرده ام ولی خودم نه حزب مجازی از طرف من.
آن گونه که شما می گویید میشود حزب مجازی.اگر راهکاری بدهید که به هیچ عنوان کانون غیر صنفی نشود که به عقیده من رمز بقای کانون همین است حتما روی آن فکر میکنم
شادکام باشی.
م.ویس آبادی

7:45 PM  
Blogger شبح گفت:

آرمین عزیز!
وقتی ما کانونی درست می کنیم که نامش کانون وب لاگ نویسان است. خب باید اعضا سنخیتی با این نام داشته باشند. اگر بنا باشد تمام ابنای بشر بتوانند عضو آن شود دیگر کانون وب لاگ نویسان نمی شود!
ننوشتن وب لاگ برای مدت طولانی بدون دلیل موجهه می شود وب لاگ نویس نبودن و اگر پذیرفته باشیم که اینجا کانون وب لاگ نویسان است پس باید عضویت چنین عضوی لغو شود یا به عضویت هم بسته تغییر پیدا کند.

6:46 PM  
Blogger ParsBoy گفت:

سلام .از اول بگم که با کلیات این منشور موافقم . فقط یه چیز .. اگه به جای لوگو ، به لینک اکتفا بشه فکر کنم جالب تر باشه.چون یه کم سخته واسه وبلاگی که هیچ لوگویی از هیچ سایتی رو نذاشته و فقط لینک داده .
در ضمن میخواستم بدونم این لیست اعضای کنار وبلاگتون چرا لیست تمام اعضا نیست ؟ مثلا وبلاگ من توش نیست؟
به هر حال براتون آرزوی موفقیت میکنم.

8:52 PM  
Blogger mirza hoseyn khan گفت:

دوستان گرامی با سلام و خسته نباشید.
در ماده 16 اساسنامه سئوالی برایم مطرح است و آن اینکه آیا منظور اینست که شورای دبیران در هیچ حالتی نمی تواند عضویت اعضای پیوسته را سلب نماید و تنها قادر به تعلیق عضویت آنهاست ؟ یا اینکه من از منطوق ماده برداشت اشتباه دارم؟
در خصوص ماده 23 هم پیشنهاد دارم که در صورت امکان تعداد اعضای شورای دبیران را از حالت "زوج" به رقم "فرد" تبدیل نمایید تا بر فرض اختلاف نظر حتی در بین 10 نفر هم این اختلاف به مرجع دیگری نکشد . فی المثل تعداد را به 9 نفر تقلیل داده یا به 11 نفر افزایش دهید .
در مورد تشریح خصوصیات بیانیه سیاسی هم کاملا با ویس آبادی موافق هستم و درباره اجرای بقیه موارد که هم موجب اطاله در صحنه بودن کانون نباشد و هم منظور نظر بقیه را از جمله ویس آبادی عزیز تامین نماید ، راه حل جدی به نظرم نمی رسد غیر از اینکه می شود روی طرحهای فرس ماژور مطالعاتی داشت و با توجه به آن ترتیب جدیدی در این اساسنامه اتخاذ نمود.
حقیر دیگر مطلبی ندارم و از اظهار نظر دیر به دیر پوزش می خواهم.
پاینده باشید.
مخلصیم

2:50 PM  
Blogger Reza Ali گفت:

من هم با کليات اساسنامه موافقم.
طبيعتا در حين فعاليت مشکلاتی خواهد بود که با در نظر گرفنن وظايف مجمع عمومي قابل اصلاح خواهد بود.
. -- تصويب --

4:50 PM  
Blogger شبح گفت:

ميزحسين‌خان عزيز!
در مورد ماده‌ی 16 ابهامی وجود ندارد. شورای دبيران نمی‌تواند عضو پيوسته‌‌یی را اخراج کند می‌تواند عضويت را به حالت تعليق درآورد. اخراج فقط توسط مجمع عمومی ممکن است.
در مورد تعداد اعضای شورای دبيران حق با توست و به نکته‌ی فنی خوبی اشاره کردی. فکر می‌کنم 9 نفر مناسب باشد.
تشريح بيانيه سياسی و اين‌جور حرف‌ها اساسا راه‌حل خوبی نيست. شورای دبيران طبق منشور و برای پيش‌برد آن می‌تواند بيانيه بدهد. خب حالا اگر هم اکثريت اعضا با بيانيه‌های شورای دبيران موافق نبودند طبق راه‌کارهایی که در اساسنامه پيش‌بينی شده مي‌توانند شورای دبيران يا بعضی از اعضا را خلع کنند.

رضا‌علی عزيز!
من هم مانند تو فکر می‌کنم. در عمل هميشه اشکالاتي پيش مي‌آيد که بايد در عمل برطرف شود.

8:43 AM  

Post a Comment

<< خانه